Polityka prywatności i cookies

 1. Definicje i informacje ogólne

Administrator – Fundacja Imienia Konstantego Stanisławskiego z siedzibą na ul. Suchodolskiej 4A/43, Warszawa 04-011.
adres e-mail: stanislawskistudio@gmail.com
adres strony: http://www.stanislawskistudio.pl
tel: 794 375 154

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, a także nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka –  czytana właśnie Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.stanislawskistudio.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w niniejszym Serwisie.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika oraz ich zakres

W zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie, który jest niezbędny do świadczenia przez Administratora usług, a także zbiera informację o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikowi treści znajdujących się w Serwisie, w szczególności:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, kształtowania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji czynności prawnych na podstawie, których świadczone są usługi drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień realizowanych zarówno elektronicznie jak i w formie tradycyjnej;
  2. w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy; – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, kursów aktorskich oraz kontaktu drogą e-mail;

Newsletter – aby otrzymywać bezpłatny newsletter musisz zapisać się i przekazać za pośrednictwem formularza swoje imię, nazwisko, adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne i niezbędne, aby otrzymywać informacje.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania tej usługi, chyba, że wcześniej zrezygnujesz, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz edytować dane zapisane w bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Kursy aktorskie – Dane osobowe (wszystkie podane w formularzu) przetwarzane będą w celu należytego wykonania usług w zakresie których dokonany zostanie zapis. Posłużą one również do kontaktu, przygotowania karty uczestnika, oraz przekazywania informacji związanych z interesującą usługą. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Zarówno jeśli chodzi o udział w dowolnych zajęciach w ramach Fundacji Imienia

Konstantego Stanisławskiego jak i skorzystania z kursów zdalnych online. Bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie z żadnej z powyższych usług.

Kontakt e-mailowy: Kontaktując się ze studiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Niezapowiedziane Wiadomości. Fundacja Imienia Konstantego Stanisławskiego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości mieszczą się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowe wydarzenia) itp. – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie w/w usług;

 1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach marketingowych Administratora, poprzez wysyłkę newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (logi systemowe jest to spelcjalne oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania zabezpieczonego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach występujących w Serwisie oraz czasie ich wystąpienia). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w szczególności w celu realizacji świadczonych usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Zgodność przetwarzania z prawem oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń

W trosce o najwyższe standardy świadczonych usług Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Administrator jest w posiadaniu środków technicznych umożliwiających zapobieżenie nielegalnemu przetwarzaniu danych oraz ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Celem zapobieżenia niebezpieczeństwu utraty danych osobowych Administrator rekomenduje:

 1. zachowanie danych logowania do konta/kont w Serwisie w zupełnej tajemnicy;
 2. po zakończeniu używania Serwisu każdorazowe wylogowanie się z niego za pomocą przycisku „Wyloguj”. Zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne ze skutecznym wylogowaniem się;
 3. stosowanie złożonego z cyfr, liczb i znaków specjalnych hasła o odpowiedniej długości;
 4. stosowanie programów przeciwwirusowych i anty-malaware na urządzeniu, z którego korzysta się z Serwisu;
 5. niezapamiętywanie loginu i hasła na nieswoim Urządzeniu.

Administrator informuje także, że na bieżąco analizuje zagrożenia i ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych przez co zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar obowiązywania EOG wyłącznie w sytuacji jeżeli jest to niezbędne, a także możliwe jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Administrator informuje, że Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych i przechowywanych przez Administratora danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania tych danych;
 3. prawo usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.

W przypadku jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda, będzie on je przetwarzał do czasu wycofania tejże zgody. Wycofanie zgody następuje w dowolnym momencie poprzez oświadczenie Użytkownika. Powyższe oświadczenie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej email na adres stanislawskistudio@gmail.com

 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (Profilowanie)

Administrator informuje, że w niektórych przypadkach, celem realizacji działań marketingowych wykorzystuje profilowanie. Administrator korzysta również z profilowania przeprowadzonego przez inne podmioty. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. Profilowanie wykorzystywane jest również przez Administratora do tworzenia i stosowania reklam behawioralnych

 1. Udostępnianie danych

Administrator informuje, że przekazane dane osobowe zostaną udostępnione zewnętrznym podmiotom takim jak dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, za wsparcie działu obsługi klienta, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem).

 1. Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

Pliki cookies są przechowywane przez Administratora, aby:

 1. dostosować Serwis do potrzeb Użytkownika;
 2. tworzyć statystykę oglądalności elementów Serwisu;
 3. zapewnić bezpieczeństwo sesji w Serwisie;
 4. zapamiętać spersonalizowane ustawienia Użytkownika;
 5. dostosować wyświetlane reklamy zarówno w Serwisie, jak i innych witrynach internetowych, czy też innych aplikacjach mobilnych. W takim celu Administrator może wykorzystywać i udostępniać pliki cookies znajdujące się w urządzeniu Użytkownika, a także w granicach dopuszczonych przepisami prawa lub na podstawie udzielonych zgód – z innych źródeł takich jak dostawcy zewnętrznych baz danych lub Państwa dane zgromadzone na podstawie łączących nas z Państwem umów;
 6. tworzyć lub aktualizować dane profilowania.

VII. Socialmedia

Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak Facebook, Messenger i Instagram należących do Alphabet Inc. oraz Google LLC takich jak Google analytics

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VIII. Prawa autorskie

Polityka oraz wszelkie treści znajdujące się w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora, wszelkie jej naruszenia spotkają się z natychmiastową reakcją prawną.

 1. Prawa użytkownika

Masz prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Masz również prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

 1. Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do świadczenia usług lub do odwołania zgodny na ich przetwarzanie.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych jest także uzależniony od istniejących podstaw do ich przetwarzania.

– w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej

wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.